Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PITAYA.PL

 § 1. Definicje

 Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają aktualny podatek VAT, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.
 2. E-mail – adres poczty elektronicznej.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do identyfikacji Klienta w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 4. Klient – Przedsiębiorca nabywający Towary udostępniane za pomocą Sklepu przez Sprzedawcę w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz innych przedsiębiorców.
 5. Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym dotyczących danego Klienta i składanych przez niego Zamówień, do którego dostęp wymaga podania Loginu i Hasła.
 6. Login – adres e-mail Klienta używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta.
 7. Polityka prywatności i cookies – dokument dostępny pod adresem: https://pitaya.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html.
 8. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Klienta o przyjęciu oferty i realizacji Zamówienia, na wskazany przez niego adres e-mail, przez Sprzedawcę. Zawiadomienie zawiera potwierdzenie treści oferty, w tym Cenę, dane dotyczące Towaru oraz szczegóły dostawy.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Sprzedawca – Pitaya Kuchnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, adres magazynu: ul. Falencka 1, 05-090 Falenty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000736739, REGON: 380531579, NIP: 5223129087, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości wpłacony,  adres e-mail: bok@pitaya.pl, dostarczający Towary za pośrednictwem Sklepu.
 12. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://pitaya.pl/, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów. 
 13. Subskrypcja newslettera – usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych, w tym treści dotyczące Towarów, jak również dostępnych promocji.
 14. Towary – rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości, będące przedmiotem dostawy na zamówienie Klienta przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 15. Umowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 16. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu poprzez zdalne wypełnienie formularza elektronicznego, wysłanie wiadomości na adres e-mail lub telefonicznie – o ile wybrany sposób umożliwia Sprzedawcy identyfikację Klienta, wskazuje przedmiot Umowy, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności Ceny za Towar.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin jest adresowany do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz określa rodzaje i warunki dostarczania Towarów za pomocą Sklepu przez Sprzedawcę, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Sklepie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie, wydrukowanie lub odtworzenie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Sklepu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 3. Rejestracja w Sklepie 

 1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość potwierdzającą rejestrację, Login oraz Hasło.
 2. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta:
 1. Regulaminu,
 2. Polityki prywatności i cookies,
 3. zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówień.
 1. Klient nie ma obowiązku akceptacji pozostałych, opcjonalnych zgód.
 2. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację, prawidłowe funkcjonowanie Konta oraz składanie i realizację Zamówień.
 3. Konto jest przypisane do Klienta. Klient będący Przedsiębiorcą ma możliwość rejestracji więcej niż jednego Konta.
 4. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedawcy. Klient ma możliwość wprowadzenia adresu do dostarczenia Towarów w celu realizacji Zamówienia.
 5. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło.
 6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.
 7. Umowy zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta. 

§ 4. Rodzaj i zakres działalności 

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu Towarów za pośrednictwem Sklepu, w postaci treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet, poprzez umożliwienie Klientom składania zamówień w Sklepie, pobierania materiałów informacyjnych w Sklepie.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie stanowią własność Sprzedawcy, chyba że co innego zostało zastrzeżone w opisie Towaru.
 3. Zdjęcia i/lub opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są informacjami poglądowymi, których celem jest umożliwienie Klientowi ogólnego wyobrażenia o właściwościach Towaru. Powyższe zastrzeżenie nie odnosi się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych Towarów. 

§ 5. Składanie zamówień i zawarcie Umowy 

 1. Klient może składać́ Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie:
 1. elektronicznie po zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem Loginu i Hasła Klienta – przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę̨, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń́ handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@pitaya.pl – przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę̨, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń́ handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. telefonicznie pod numerem +48 22 770 80 10 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz w soboty w godzinach 10:000-15:00.
 1. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów, tylko zaproszenie do składania ofert kupna
  i pobierania treści informacyjnych będących własnością intelektualną Sprzedawcy
  i podlegających ochronie prawnej. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
 2. Złożenie Zamówienia w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.
 3. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, Klient zalogowany na koncie dokonuje wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz wskazuje dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres dostawy.
 5. Podczas składania Zamówienia Klient może wyrazić́ zgodę̨ na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą̨ wysyłane na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury zostaną wysłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Zamówieniem.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 7. Procedura składania Zamówienia kończy się:
 1. w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, lub przycisku o analogicznej treści – w przypadku składania zamówienia elektronicznie za pośrednictwem Konta,
 2. w chwili naciśnięcia przycisku wysłania wiadomości e-mail na adres bok@pitaya.pl – w przypadku składania zamówienia elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 3. w chwili zakończenia rozmowy telefonicznej, jeśli Klient podał wszystkie dane wymagane przez Sprzedawcę – w przypadku składania zamówienia telefonicznie.
 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta w jakiejkolwiek formie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 2. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia. Wiadomość może być wygenerowana automatycznie.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W razie wątpliwości, za dzień zawarcia umowy uważa się dzień, w którym ta wiadomość wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na e-mail potwierdzenia Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy w całości lub w części, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie.
 6. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń
  i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość, treści przekazywanych
  i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet, wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Klienta woli przystąpienia do odbioru świadczenia.
 7. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu, są zawierane w języku polskim. 

§ 6. Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru 

 1. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas dostawy. Jest on zawsze ustalany indywidualnie i jest zależny w szczególności od rodzaju Towaru i jego dostępności.
 2. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w podsumowaniu „Koszyka” i wypełnieniu formularza na stronie „Dostawa i płatności”.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie (jeśli Sprzedawca wskazał termin w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia), Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od umowy.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
 1. odbiór osobisty,
 2. przesyłka kurierska DPD lub InPost,
 3. przesyłka kurierska pobraniowa DPD lub InPost.
 1. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem Sprzedawcy wskazanym w § 1 pkt 11) Regulaminu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy Towaru zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia nie dotyczy dni wolnych od pracy dla Sprzedawcy.
 4. W przypadku Zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

§ 7. Płatności 

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar w zależności od informacji zawartej w Sklepie.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem są każdorazowo podane
  w opisie publikowanym na stronie Sklepu, po zalogowaniu na Konto Klienta.  Ceny zostały wyrażone w złotych polskich, zawierają wszystkie podatki (zawierają podatek VAT) i cło bądź opłaty dodatkowe, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.
 3. W przypadku, gdy Towar posiada cenę przekreśloną i nieprzekreśloną (np. z powodu promocji), obowiązuje cena nieprzekreślona.
 4. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Informacja o Cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 6. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towary najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie, z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail.
 7. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
 1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. przelewem online za pomocą bankowości elektronicznej,
 4. za pomocą elektronicznego systemu płatności PayPal albo BLIK.
 1. W tytule przelewu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska.
 2. W przypadku gdy tytuł przelewu zostanie wypełniony inaczej niż w w/w sposób, może
  to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia. 
   

§ 8. Prawa i obowiązki Klienta 

 1. Klient zobowiązany jest do:
 1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies,
 2. niepodejmowania działań naruszających dobre obyczaje i reguły uczciwej konkurencji, w szczególności nieumieszczenia w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 4. nienaruszania praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy oraz osób trzecich, w tym innych Klientów.
 5. Zwrócenia uwagi na stan przesyłki przy odbiorze Zamówienia, w tym o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest uszkodzona mechanicznie lub czy nie nosi śladów ingerencji. W przypadku uszkodzeń, Klient jest obowiązany otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i spisać protokół reklamacyjny.
 1. Klient ma prawo:
 1. powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie,
 2. powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu,
 3. do usunięcia założonego przez siebie Konta.
 1. Klient może otrzymywać komunikaty generowane automatycznie przez systemy informatyczne Sprzedawcy, opatrzone odpowiednią informacją w rodzaju „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” bądź zbliżoną. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma możliwości zapoznania się z treścią zwrotnych informacji wysłanych przez Klienta w odpowiedzi na komunikat generowany automatycznie. 

§ 9. Wymagania techniczne

 

 1. Celem korzystania ze Sklepu konieczne jest:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. użycie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z treści dostępnych online np. Microsoft Edge lub Internet Explorer, Chrome lub Firefox,
 3. włączenie obsługi Cookies i Java Script.
 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym paragrafie, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu.        

§ 10. Newsletter 

 1. Klient może wyrazić zgodę na realizację przez Sprzedawcę Subskrypcji newslettera.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Subskrypcja newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony, Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w przesłanej wiadomości w ramach newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 11) Regulaminu. 

§ 11. Promocje 

 1. Na stronie Sklepu mogą̨ znajdować́ się̨ informacje o promocjach.
 2. Promocja może być́ uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia objętego promocją jest określony zestaw Towarów, odstąpienie Klienta w przypadkach wskazanych w Regulaminie może dotyczyć́ wyłącznie całego zestawu Towarów. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów wchodzących w skład określonego zestawu promocyjnego.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Promocje, o których mowa powyżej, mogą̨ być́ prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Towarów promocyjnych lub do odwołania.
 6. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Towarów objętych promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Towarów. 

§ 12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Klienta.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 pkt 11) Regulaminu.
 5. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia.
 7. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie Towaru w Sklepie.

§ 13. Polityka prywatności i cookies 

Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych, polityki prywatności oraz plików cookies stosowanych przez Sprzedawcę w Sklepie można znaleźć w Polityce prywatności i cookies. 

§ 14. Własność intelektualna 

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie treści udostępniane Klientowi w Sklepie, w tym niniejszy Regulamin, są chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Klientowi na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
 2. Klient może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych w Sklepie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). W szczególności zabronione jest wszelkie kopiowanie, reprodukcja, przekazywanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Klienta, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 15. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 września 2020 r.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu
  ze Sklepu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta lub Sprzedawcę.
 3. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem.
 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Sklepu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta
  ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem.
 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Klienta formularzy dostępnych w Sklepie, w szczególności polegającego na podaniu przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumienia kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert.
 2. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą publikowane w Sklepie nie później niż na 7 dni przed jego wejściem w życie.
 4. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.
 
pixel